W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia statystyk oraz utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego. Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku "Zmień ustawienia". Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk "Akceptuj wszystkie pliki cookie".

W przypadku kliknięcia przycisku "Zmień ustawienia", jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie, kliknij przycisk "Zapisz i zaakceptuj".

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (ABC TRACK Sp. z o. o.) lub podmiotów trzecich w postaci zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w ramach naszej strony internetowej oraz działań marketingowych administratora danych osobowych oraz jego Zaufanych Partnerów.

Więcej informacji o plikach cookies oraz przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

Zaloguj się

Regulamin

 1. ABC TRACK
 2. O firmie
 3. Regulamin

§1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu służącego do zarządzania firmą przez Internet znajdującego się pod adresem elektronicznym https://abctrack.pl.
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
 3. Art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO)
 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104)
 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.).
   

§2 Definicje

Na potrzeby Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje

 1. Właściciel Serwisu – ABC TRACK Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-609) przy ul. Tytusa Chałubińskiego 42 lok. 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000616352, posiadająca nr NIP: 959-19-72-000, REGON: 364348209.
 2. Administrator – Właściciel Serwisu oraz osoby wyznaczone przez Właściciela Serwisu, odpowiedzialne za prowadzenie Serwisu oraz wsparcie techniczne.
 3. Serwis – Serwis internetowy ABC TRACK znajdujący się pod adresem elektronicznym https:abctrack.pl, prowadzony oraz będący własnością Właściciela Serwisu.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu w celu związanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
 5. Usługa – usługa świadczona przez Właściciela Serwisu za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności Stron.
 6. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Stronami.
 7. Strony – Właściciel Serwisu oraz Użytkownik.
 8. Konto – utworzone po dokonaniu Rejestracji indywidualne Konto Użytkownika, do którego ma dostęp przy użyciu loginu oraz hasła.
 9. Płatność – czynność dokonywana przez Użytkownika polegająca na zapłacie ceny za abonament oraz urządzenia GPS.
 10. Dane – zestaw danych Użytkownika, w tym danych o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia wybranej Usługi.
   

§3 Ogólne warunki

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 3. Korzystanie z Serwisu odbywać się może wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Zawartość Stron Serwisu stanowi własność Właściciela Serwisu i jest prawnie chroniona.
   

§4 Konto

 1. W celu korzystania z Usług świadczonych przez Właściciela Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do posiadania Konta.
 2. Korzystanie z Konta jest możliwe po zalogowaniu się na stronie Serwisu, przy użyciu hasła oraz loginu Użytkownika otrzymanego w procesie aktywacji.
 3. Login oraz hasło mają charakter poufny.
 4. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 5. Użytkownik ma prawo edycji wprowadzanych przez siebie danych kontrahentów, w szczególności ich poprawiania, uzupełniania oraz usuwania.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do wprowadzania prawdziwych danych kontrahentów.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zamieszczania w Serwisie danych osobowych kontrahentów staje się on administratorem tych danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i spoczywają na nim wszystkie obowiązki wynikające z przepisów Ustawy.
 8. Użytkownik oświadcza, iż poprzez zamieszczenie w Serwisie danych osobowych kontrahentów powierza on Właścicielowi Serwisu przetwarzanie danych osobowych dłużników w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Obowiązek ten spoczywa na Administratorze danych osobowych.
 10. W przypadku nie opłacenia abonamentu po 2 miesięcznym okresie nieaktywności, konto oraz wszystkie dane przechowywane w systemie mogą zostać bezpowrotnie usunięte. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Właściciela Serwisu.
   

§6 Płatności

 1. Właściciel Serwisu akceptuje następujące metody płatności:,
 2. przelew bankowy,
 3. przelew pocztowy,
 4. Płatności dokonane w sposób inny, niż określony w ust. 1 powyżej nie będą uwzględniane przez Właściciela Serwisu.
 5. Wysokość opłat za aktywację konta, miesięczny abonament, urządzenie GPS, ewentualny montaż oraz pozostałe usługi określa załącznik do Umowy.
 6. Podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto, niezawierającymi podatku od towarów i usług (VAT).
 7. Dokonanie płatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu Użytkownika.
 8. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat za Usługi oraz wprowadzania nowych ofert, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronach Serwisu. W celu uniknięcia wątpliwości, uiszczona opłata jest wiążąca dla Stron, a wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Usługi wykupione przed ich wejściem w życie.
 9. Na 14 dni przed końcem obowiązywania Umowy, Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail informację o zbliżającym się końcu bezpłatnego terminu korzystania z Serwisu. 
 10. Faktura VAT zostaje wystawiona po zaksięgowaniu należności za abonament na rachunku bankowym Właściciela Serwisu.
 11. Informacja o wystawieniu i możliwości pobrania Faktury VAT przesyłana jest na adres e-mail podany podczas aktywacji. Faktura VAT w formie papierowej zostaje sporządzana na specjalne pisemne żądanie Klienta w tym przedmiocie. W takim przypadku mogą zostać naliczone dodatkowe koszty przesyłki.
 12. §7 Reklamacje
 13. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że Usługa została wykonana niezgodnie z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa, Użytkownik uprawniony jest do złożenia wobec Właściciela Serwisu reklamacji w terminie 14 dni na adres poczty elektronicznej: biuro@abc-track.pl.
 14. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać sporządzone w sposób jasny i przejrzysty oraz określać zakres żądań wobec Właściciela Serwisu.
 15. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Właściciela Serwisu w terminie 30 dni od ich otrzymania.
 16. W razie niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Właściciel Serwisu zwróci się do Użytkownika z prośbą i jej uzupełnienie.
 17. Nieustosunkowanie się przez Właściciela Serwisu w terminie 30 dni od jej złożenia jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 18. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostaje powiadomiony na podany adres poczty elektronicznej.
   

§8 Odpowiedzialność

 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez niego z Serwisu, w szczególności przy użyciu niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego Użytkownik łączy się z siecią Internet.
 2. Postanowienie ust. 1 powyżej nie ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych Użytkownikom umyślnie.
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników korzystających z Serwisu.
 4. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć w szczególności: strajk generalny, walki wewnętrzne w kraju, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których nie można przezwyciężyć i które są zewnętrzne w stosunku do Właściciela Serwisu i nie dają się przewidzieć.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu. O fakcie czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu Właściciel Serwisu zamieści uprzednio informację na stronie Serwisu lub powiadomi Użytkowników drogą e-mail.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo przeniesienia praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług, o czym zamieści uprzednio informację na stronie Serwisu oraz powiadomi Użytkowników drogą e-mail.
 7. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych, w tym danych kontrahentów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników.
   

§9 Prawa własności intelektualnej

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych oraz rozwiązań technicznych zastosowanych w Serwisie przysługują wyłącznie Właścicielowi Serwisu.
 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie całości lub części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usługi w całości lub części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Właściciela Serwisu jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.
   

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym https:bizin.pl, umożliwiającej jego pobieranie oraz drukowanie.
 3. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą dążyły do ich rozstrzygania w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela Serwisu.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, o których mowa w ust. 5 powyżej, Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres Właściciela Serwisu.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Prześlij swoje dane kontaktowe, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane